(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Verna Mustonen, Jouni Ponnikas, Tuomas Kuhmonen, Irene Huuskonen & Hannu Salo 2010

Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman 2000-2006 jälkiarviointi

Tutkimusraportti

Lönnrot-instituutti, Oulun yliopisto, Kajaani

Pdf:

Avainsanat: Maaseutu, maatalous, kehittämisohjelma, tuki, Euroopan unioni, maatalouspolitiikka, maaseutupolitiikka, vaikuttavuus, arviointitutkimus, Ahvenanmaa

Tiivistelmä

Ohjelmaan sisältyivät toimenpiteet nuorten viljelijöiden aloitustuesta, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki. Toimenpitellä oli vaikutuksia aluetalouteen, maatalouden tulokehitykseen, elintarvikemarkkinoihin ja ympäristöön.  

Nosto

"Vaikka viljelijät olivat arviointiaineistojen perusteella tyytyväisiä ohjelman kautta kanavoituihin tukiin, he eivät pitäneet tukia parhaana tapana maatalouden tukemiseen. Viljelijöiden toiveissa tuli usein esille korkeamman tuottajahinnan saaminen, jolloin tukia ei enää tarvittaisi."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Metatheory of small firm performance and entrepreneurship

Väitöskirja

Research report 4. Fin-Auguuri Oy, Vesanto.

Pdf:


Avainsanat: Yrittäjyys, pienyritys, yrittäjyysprojekti, metateoria, tieteenfilosofia, paradigmavankila, evoluutioajattelu, tieteidenvälisyys

Tiivistelmä

Yrittäjyys on vaikuttava voima, joka voi tuottaa ja ylläpitää yrittäjyysprojekteja monilla aloilla (liiketoiminta, politiikka, kulttuuri, sotatoimet, rikollisuus jne.) ja monenlaisten alustojen varassa, joista pienyritys on yleisin. Projekti velvoittaa sen omistajan sitoutumaan strategiseen, riskipitoiseen, tulevaisuuteen suuntautuvaan ja oppimiseen velvoittavaan polkumaiseen valintaan. Jos projekti onnistuu sovittamaan yhteen (“fit”) siihen liittyvät mielihalut, voimavarat ja toimintatavat riittävän hyvin, se voi tuottaa paikallisen tai ainutkertaisen uutuuden, innovaation. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, yrittäjillä on siitä erilaisia arvauksia, heidän luottamuksensa arvauksiin vaihtelee ja he kestävät väärät arvaukset eri tavoin. Projektin tuloksellisuutta voidaan havainnoida yrittäjän, projektin, yrityksen ja toimintaympäristön näkökulmista.

Nosto

"If economists, sociologists, psychologists, anthropologists and other scholars were really asked to sit around a table, and told they needed a common analytical platform and a somewhat common language to generate coherent understandings of the topic on the table, what would the result be? If they could agree upon the essential universals related to the phenomenon and let it guide and control their research act, the topic-driven research programme of this multidimensional world could be progressive."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Kuinka kaupunkilaisista tehdään maaseutuyrittäjiä – tai ainakin maalaisia?

Lehtiartikkeli

Onni asuu maalla -lehti, Vesannon yrittäjät ry., Vesanto, 7

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, maallemuutto, elämäntaparesepti

Tiivistelmä

Yleisin maalle muuttaneiden elämäntapa liittyy eläimiin, joita on maalla mahdollista tai helpompaa hoitaa. Kesä maalla ja talvi kaupungissa on yhtä yleinen elämäntapa, josta joku sitten luiskahtaa maalle koko vuodeksi. Muuttokunnan erilaisiin yhteisöihin osallistuminen houkuttaa monia. Maalle muuttaa myös lähiruokaan, terveysliikuntaan tai perhekeskeiseen elämäntapaan viehtyneitä ihmisiä.

Nosto

"Kun sampoa on taottu etelän rintamailla muutama

vuosikymmen, monen suomalaisen sielu alkaa kaivata lapsuuden maisemiin, lähemmäs kalavesiä ja marjamaita, kuuloetäisyydelle suolla kukertavista teeristä."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Maaseudun uudistuminen ja yrittäjyys: tutkimusmetodologisia pohdintoja

Tutkimusartikkeli (puheenvuoro)

Maaseudun uusi aika 18 (2), 59–63

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, uudistuminen, yrittäjyys, pienyritys, yrittäjyysprojekti, metateoria, tieteenfilosofia, paradigmavankila, evoluutioajattelu, tieteidenvälisyys

Tiivistelmä

jos teoriat ovat todellisuuden käyttöjärjestelmiä, metateoriat ovat teorioiden käyttöjärjestelmiä. Henkilöihin, talouteen sekä sosiaalisiin suhteisiin ja instituutioihon liittyvät vaikutusvoimat synnyttävät ja ylläpitävät yrittäjyyttä, jonka ilmentymiä ovat erilaisilla alustoilla (mm. pienyrityksissä) toteutuvat yrittäjyysprojektit. Maaseutu uudistuu aina yksilö- ja yritystason toimenpiteiden kautta, ja niiden kirjo on suuri. Metateoria voi ohjata yhteisen ja tapauskohtaisen erityisyyden tunnistamisessa näissä moninaisissa ja monitasoisissa proresseissa. Se voitoimia eräänlaisena värityskirjana, joka tarjoaa ilmiöille yhteisen hahmon, jonka voi värittää omien tutkimustarpeiden ja -kohteiden mukaiseksi. Silloin voi täyttyä Herbert Simonin (1996, x) tieteelle asettama tehtävä "tehdä ihmeellinen ja onimutkainen ymmärrettäväksi ja yksinkertaiseksi – mutta ei vähemmän ihmeelliseksi".

Nosto

"Yrittäjyysprojekti on yrittäjyyden ilmentymä ja tuotos. Sen keskeisiä tunnusmerkkejä ovat uutuus ja riski – taloudellinen, henkilökohtainen, sosiaalinen tai institutionaalinen. Yrittäjä on tällaisen projektin omistaja ja pienyritys sen yleisin puite tai alusta. Yrittäjyys ei ole ammatti eikä pysyvä olotila (vrt. Schumpeter 1934: 78), vaan riskipitoisen ja uutuutta tuottavan projektin käynnistämistä, johtamista, omistamista ja lopettamista."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Ajatuksia yrittäjyyden tutkimusmetodologiasta

Artikkeli tutkimusjulkaisussa

Karjalainen, K., Solankallio, T. & Kauko-Valli, S. (toim.), Yrittäjän ystävänä: Professori Hannu Niittykangas 60 vuotta. Julkaisuja 179. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylä, 80–91.


Pdf:

Avainsanat: Yrittäjyys, tutkimusmetodologia, typologia-ajattelu, populaatioajattelu, heterogeenisuus

Tiivistelmä

Yrittäjyyden tutkimuksen keskeisiä haasteita ovat ilmiön moniulotteisuus, rakenteiden ja prosessien suhde, havainnointipiste, arvoneutraalisuus ja heterogeenisuus. Sopivan "lentokorkeuden" valinta ja tutkimuksen asemointi yleisyyden, tarkkuuden ja yksinkertaisuuden ulottuvuuksille tai jatkumoille on heterogeenisten ilmiöiden tutkimisen ja ymmärtämisen suurin haaste. Heterogeenisuutta voidaan hallita vain aidosti monitieteisellä tutkimusotteella.

Nosto

"Suuri ”lentokorkeus” (abstraktiotaso) mahdollistaa kokonaisvaltaisen tarkastelun, mutta saattaa johtaa joidenkin ilmiölle olennaisten tunnuspiirteiden kadottamiseen näköpiiristä. Jos taas rakennetaan tutkimusasetelma, jossa tutkimuslinssit kohdennetaan vain joihinkin osatekijöihin tai yhteen havainnointipisteeseen, saadaan tarkka tapauskohtainen kuva, mutta menetetään kokonaiskuva ilmiöstä. Yksittäistapauksille merkityksellisten tekijöiden laajempi yhteenveto on yhtä vaikeaa kuin yhteenvedon laatiminen runosta tai ainutkertaisuuden yleistäminen. Mikään yhteiskuntaa tai sosiaalista toimintaa kuvaava teoria ei voikaan olla samanaikaisesti yleinen, tarkka ja yksinkertainen."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Metateoria pienyrityksen toiminnasta ja yrittäjyydestä

Tutkimusartikkeli (keskustelua)

Liiketaloustieteellinen aikakauskirja 3/2010, 301–306

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Yrittäjyys, pienyritys, yrittäjyysprojekti, metateoria, tieteenfilosofia, paradigmavankila, evoluutioajattelu, tieteidenvälisyys

Tiivistelmä

Tieteen kartassa yrittäjyydestä on valkoisia alueita ja epäselviä merkintöjä. Yrittäjyyteen liittyvä moniulotteisuus on haaste tieteelle. Yrittäjät tunnistavat toimintaasa vaikuttavat monenlaiset voimakentät, kun taas tutkijat puhuvat paradokseista. Todellisuudessa ei ole paradokseja. Sellaiset johtuvat väärästä "lentokorkeudesta" tai paradigmavankilan kaltereista, kapeasta näkökulmasta. Metateoria kuvaa monenlaisten voimakenttien yhteisvaikutusta yrittäjyysprojektin syntyyn ja elinkaareen ja sitä voidaan tarkentaa erilaisilla tutkimuslinsseillä: esimerkiksi 1) onko vaikuttava tekijä muutettavissa vai ei, 2) onko se peräisin sisäisistä vai ulkopuolisista lähteistä ja 3) perustuuko se menneeseen vai tulevaan.  Yrittäjyystutkimuksen kiivas keskustelu siitä, ovatko liiketoimintamahdollisuudet olemassa vai rakentaako yrittäjä ne, voidaan palauttaa näille ulottuvuuksille.

Nosto

"Kuvitellaan aluksi, että leijumme yötaivaalla parinkymmenen kilometrin korkeudessa. Jokaista

pienyritystä vastaa sen kokoa ja ominaispiirteitä kuvaava lamppu. Ajan myötä osa valoista kasvaa, osa vaihtaa väriään ja osa sammuu. Uusia valoja syttyy öiselle maankamaralle silloin tällöin. Mikä saa lamput syttymään? Mikä saa ne vaihtamaan väriään? Miksi osa niistä sammuu? Millaisia säännönmukaisuuksia kaleidoskooppisessa

valomeressä oikein on? Jos yritämme löytää vastauksen laskeutumalla alemmaksi, näemme kyllä tarkemmin, mutta vain osan kokonaisuudesta.

Löydämme yksittäisiä vastauksia. Jos nousemme ylemmäksi, pienemmät ja himmeämmät lamput eivät enää näy. Menetämme osan pienyritysten maailmalle ominaisesta monimuotoisuudesta."

Julkaisutiedot

Tommi Auvinen, Hannu Niittykangas & Tuomas Kuhmonen 2010

Yrittäjän subjektiivinen rationaalisuus mekanististen selitysmallien maailmassa: esimerkkinä paikallinen kehittäminen

Tutkimusraportti

Workin paper 366. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Jyväskylä

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Yrittäjyys, inspiraatio, motivaatio, paikallinen kehittäminen, tarinat

Tiivistelmä

Yrittäjien tarinoita analysoitiin inspiraation ja motivaation suhteen. Tutkimuskysymyksenä oli pohtia, mikä innoittaa ja motivoi yksilöt toimimaan. Inspiraation taustalla oli pääsääntöisesti positiivisia asioita, mutta myös kielteisiä tekijöitä kuten pakkoa. Motivoitumisessa merkittäviä tekijöitä olivat rikas ja monipuolinen elämä, perhe ja toiset ihmiset. Raha ja suora taloudellisen hyödyn maksimointi oli harvoin ensisijainen yrittäjyyteen inspiroiva tai motivoiva tekijä. Inspiraation ja motivaation käsitteiden kautta on mahdollistaa pohtia myös tavanomaisesta poikkeavia yrittäjyyteen vaikuttamisen keinoja.

Nosto

"Tyypilliset yrittäjätarinat syventävät kuvaa yrittäjyysprosessista. Ne osoittavat selkeästi sen, että yrittäjyysorientaatio on yhteydessä inspiroitumisen lähteisiin ja osin myös motivaatiotekijöihin, jotka tekevät yrittäjyydestä merkityksellisen asian yrittäjälle. Tarkastelut osoittavat selvästi myös sen, ettei yhtä ainoaa yrittäjäpolkua ole löydettävissä. Vaihtoehtoja on useita."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Reijo Keränen, Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Kyösti Arovuori, Irene Huuskonen, Verna Mustonen, Jouni Ponnikas, Hannu Salo & Hanna-Leena Pesonen 2010

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 väliarviointi

Tutkimusraportti

Suomen Aluetutkimus FAR, Sonkajärvi


Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, maatalous, kehittämisohjelma, tuki, Euroopan unioni, maatalouspolitiikka, maaseutupolitiikka, vaikuttavuus, arviointitutkimus

Tiivistelmä

Yleisesti ohjelman toteuttaminen on edistänyt sen päämäärien ja painopisteiden toteutumista. Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina on pidetty yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistumista, pienyritystoiminnan lisääntymistä sekä maa- ja elintarviketalouden säilymistä ja kehittymistä. Suurimmat heikkoudet liittyvät kokeilevan kehittämisen ja joustavan toiminnan vaikeuteen, raskaaseen byrokratiaan ja monimutkaisuuteen. Ohjelma pitää yksinkertaistaa. Se suositellaan jaettavaksi horisontaaliseen "tukemista" koskeviin toimenpiteisiin ja alueelliseen "kehittämistä" koskeviin toimenpiteisiin. Myös ohjelman toimenpiteitä ja tukijärjestelmiä tulee yksinkertaistaa rohkeasti.

Nosto

"Arviointeihin riittää pakollisina vain seitsemän kysymystä, joihin niissä haetaan vastauksia: 1) Mitkä ovat olleet ohjelman rakenne‐ ja kilpailukykyvaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa, 2) Mitkä ovat olleet ohjelman tulovaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa, 3) Mitkä ovat olleet ohjelman markkina‐ ja tuotantovaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa tai suunnata paremmin, 4) Mitkä ovat olleet ohjelman ympäristö‐ ja hyvinvointivaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa, 5) Mitkä ovat olleet ohjelman väestö‐ ja yhdyskuntarakennevaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa, 6) Mitkä ovat olleet ohjelman työllisyysvaikutukset ja miten niitä voi vahvistaa, 7) Miten ohjelman toimeenpano ja tekninen toteutus on onnistunut ja kuinka se voisi palvella paremmin ohjelman vaikuttavuutta."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2010

Keski-Suomen maaseutu 2010

Tutkimusraportti

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Jyväskylä

Pdf:

Avainsanat: Maaseutu, yrittäjyys, yrittäjyyspolitiikka, maaseudun kehittäminen, strategia, barometri, Keski-Suomi

Tiivistelmä

Yrittäjyyttä – arvaamista ja sitoutumista – ja sen edistämismahdollisuuksia on kuvattu kahden yritystarinan kautta. Kaikissa alueen kunnissa oli tunnistettavissa jollakin toimialalla parempaa työpaikkakehitystä kuin suhdannekehitys ja elinkeinorakenne olisivat ennustaneet. Lähes kaikki alueen kunnat saivat myös muuttovoittoa jossain ikäryhmässä. Toimijoiden kokemusten perusteella yrittäjyyden edistäminen paikallistasolla on laaja-alaista, "erikoistumatonta" vuorovaikutusta. Alueen maaseutustrategiassa parhaiten toteutunut osa-alue on bioenergia.

Nosto

"Maaseutu yhdistyy yrittäjien mielessä vahvasti

erityiseen elämäntapaan: maaseutu on ensisijaisesti erityisen ja erilaisen elämäntavan sijaintialue. Maaseutu profiloituu vahvemmin asuinalueena kuin yritystoiminnan sijaintialueena; molemmissa näissä rooleissa maaseudun asema on yrittäjien mielestä hieman heikentynyt viime vuodesta. Tulevaisuudessa maaseudun merkitys korostuu yrittäjien arvion mukaan erilaisen elämäntavan mahdollistajana ja asuinalueena."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)