(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

(placeholder)

ARKISTO-OSUMIA

2016

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2017

Exposing the attractors of evolving complex adaptive systems by utilising futures images: Milestones of the food sustainability journey

Tutkimusartikkeli (vertaisarvioitu)

Technological Forecasting & Social Change 114 (January), 214–225.

Linkki:                    Pyydä pdf-versio sähköpostilla


Avainsanat: Kestävyysmatka, kestävä kehitys, moniulotteisuus, mutkikkaat sopeutuvat järjestelmät, kompleksisuus, systeemiajattelu, tulevaisuuskuvat, elintarvikejärjestelmät

Tiivistelmä

Monimutkaisten, sopeutuvien järjestelmien ominaisuudet (esim. heterogeeniset osatekijät, epälineaariset vuorovaikutussuhteet, kokemusperäinen oppiminen, itseorganisoituvuus) tekevät niiden tarkkojen tulevaisuuden tilojen ennustaminen vaikeaksi: koneessa asustaa "kummitus" Näitä järjestelmiä kuitenkin muovaavat "attraktorit", joiden ympärille kehityspolku muodostuu. Tulevaisuuskuvien avulla voidaan kuvata järjestelmien vaihtoehtoisia tiloja ja tunnistaa sopivan abstraktiotason valinnan avulla niiden tulevia kasautumispisteitä tai toimintaa muotoilevia voimakenttiä. Artikkelissa asiaa havainnollistetaan ruokajärjestelmän kestävyysmatkan avulla.

Nosto

"Sustainability transition is essentially a continuous social learning process, where frequently updated futures images in various scales, contexts and temporalities are valuable tools."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas, Marko Ahvenainen, Pasi Pohjolainen, Juha Panula-Ontto, Anna Kirveennummi, Burkhard Auffermann & Venla Kinnunen 2017

Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Tutkimusraportti

Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku.

Linkki:                 


Avainsanat: Proteiinijärjestelmä, kansanterveys, ympäristökestävyys, omavaraisuus, huoltokyky, mutkikkaat järjestelmät, yhteenkietoutuminen, monitulkintaisuus, delfoi, monitasotarkastelu, ristivaikutusanalyysi, tulevaisuusverstas, tulevaisuustaulukko, ranking, backcasting, skenaario

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on suunniteltu kuusi tutkimushankkeen vision toteuttava backcasting-skenaarioita. Vision keskeiset osatavoitteet kuvaavat Suomen proteiinijärjestelmää, joka edistää nykyistä järjestelmää paremmin kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Tähän on pyritty käyttämällä useita teorioita, aineistoja, menetelmiä ja tutkijoita. Systeemisen muutoksen hallitsemisen ja ennakoinnin suurimpia haasteita ovat tekijöiden yhteenkietoutuminen ja monitulkintaisuus. Yhteenkietoutuminen tarkoittaa, että muutoksen ajurit, sisältöelementit, juonet, tahdit, tasot ja muodot kietoutuvat toisiinsa erilaisiksi kimpuiksi, hierarkioiksi ja osajärjestelmiksi. Monitulkintaisuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi lehmä voidaan tulkita tuotantovälineeksi, ravinnon lähteeksi, biojalostamoksi, huoltovarmuuskeskukseksi, päästölähteeksi, maisemanhoitajaksi, lauman jäseneksi, persoonaksi, lemmikiksi ja riiston kohteeksi. Siksi skenaariotkin ovat vain tietyillä periaatteilla toteutettu otos rajattomasta määrästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Nosto

"Ruokavaliosta syntyvä kansanterveyden parantuminen, tuotanto- ja kulutustavoista syntyvä ympäristökestävyyden parantuminen ja proteiiniomavaraisuuden (myös proteiinituotannon panosomavaraisuuden) parantuminen olisi hyvin mahdollista nykytiedolla ja nykyteknologialla. Se, että vision tavoitteet eivät ole jo toteutuneet, on siis ensisijaisesti systeeminen, järjestelmän toimintaan liittyvä ongelma."

2017

2018

2019

Julkaisutiedot

Ida Terluin, Tuomas Kuhmonen & Petra Berkhout 2017

CAP implementation: flexibility given to Member States – state of play and perspectives

Raportti

European Parliament, Committee on Agriculture and Rural Development, Brussels.

Linkki:                 


Avainsanat: Euroopan unioni, yhteinen maatalouspolitiikka, maaseupolitiikka, jäsenvaltiot, liikkumavara, kohdentaminen, suorat tuet, politiikkareformit, I- ja II-pilarit, historia, tulevaisuus

Tiivistelmä

Tiivistelmä.

Nosto

"Nosto."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen & Venla Kinnunen 2017

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat

Tutkimusraportti

Tutu e-julkaisuja 8/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku.

Linkki:                 


Avainsanat: Tulevaisuuskuvat, nuoret, Pirkanmaa, toimeentulo, asuminen, elämäntapa, unelmat, esteet, asuinpaikkatyyppi, opiskelu, työelämä, elinkaari

Tiivistelmä

Tiivistelmä.

Nosto

"Nosto."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas, Marko Ahvenainen & Pasi Pohjolainen 2017

Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka

Tutkimusraportti

Tutu e-julkaisuja 9/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku.

Linkki:                 


Avainsanat: Proteiinijärjestelmä, tulevaisuuspyörä, kausaalikartta, polkuriippuvuus, systeeminen epäonnistuminen, muutoskitka, systeemiajattelu, murros, historia, nykyhetki, tulevaisuus

Tiivistelmä

Tiivistelmä.

Nosto

"Nosto."